Regulamin konkursu: Wygraj voucher na zakupy w salonach Optyk – VISIONOPTYK.pl oraz polskiej marki ANGELL

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest VISIONOPTYK.pl
2. Fundatoremnagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/visionoptykpl (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Konkurs trwa od 13.05.2020 do 27.05.2020 do godziny: 23:59
8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.05.2020 za pośrednictwem FanPage.
9. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

10. Zasady zadania konkursowego (Zadania do wykonania aby wziąć udział w konkursie):
10.1. Polub naszą stronę Optyk – VISIONOPTYK.pl oraz ANGELL
10.2. Polub konkursowy post oraz udostępnij go na swoim profilu FB / Intagram (musi być publicznie)????????
10.3. Oznacz w komentarzu pod zdjęciem 3 osoby, zapraszając je do konkursu
10.4. Napisz dlaczego potrzebujesz nowe, modne okulary

11. W konkursie zostanie wybrany 3 wygrywające osoby.
12. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą uczestnika, który spełnił wszystkie zasady konkursu oraz udokumentują swój wybór.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

14. Nagrodami w konkursie sa:
I miejsce – bon 250 zł na realizację okularów w naszych salonach + bon 100 zł na realizację zakupu w sklepie ANGELL.PL
II miejsce – bon 200 zł na realizację okularów w naszych salonach + bon 100 zł na realizację zakupu w sklepie ANGELL.PL
III miejsce – bon 150 zł na realizację okularów w naszych salonach

15. a. Bon nie łączy się się z innymi aktualnymi promocjami w salonach Visionoptyk.pl
15. b. Bon nie łączy się się z innymi aktualnymi promocjami ANGELL.pl
16. Nagrodę można odebrać w salonie VISIONOPTYK Pobiedziska
17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.